İSAR’DAN HABERLER

İSAR’DAN

YAYINLAR – TEBLİĞLER

Dr. A. Cüneyd Köksal:

– “Hanefî Fıkıh Düşüncesinde Akıl Kav­ramı ve Dört Mertebeli Akıl Anlayışı”, MÜİF Dergisi, sy. 40 (2011/1), s. 5-44.

– “Homo Juridicus: Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme”, (kitap ta­nıtımı), İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 22, 2009, 137-144.

– “İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar”, (kitap tanıtımı), İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 23, 2010, 169-172.

– Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, (Hazırlayanlar: A. Cüneyd Köksal-Murat Kaya), (geniş­letilmiş 2. baskı), Klasik Yayınları, 2011.

Harun Şencal, (İsmail Özsoy’la birlikte), konferans sunumu “Islamic Bank Muraba­ha and Traditional Bank Loan: The Same or Not?”, Istanbul Conference of Economics and Finance, İstanbul, 20 Mayıs 2011.

Orhan Musahanov, “Ömer Mahir Al­per, Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağla­mında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası” (ki­tap tanıtımı), Tasavvuf, (Yıl: 12, Sayı: 27, İs­tanbul 2011) s.427-432.

Suheyp Öğüt

– “Örfle Muamma Arasında Sıkışıp Ka­lan Sekülerizm/Dünyevilik” (Rıhle 10. Sayı)

– “Ev ve Şehir/Devlet Diyalektiğinde Aile ya da Kurban Olarak Erkek” (Rıhle 12. Sayı)

  1. Genç Akademisyenler Buluşması’nda (Mardin Artuklu Üniversitesi, 17- 19 Haziran 2011) Sunum Yapan İSAR öğrencileri:

Abdullah Enes Tüzgen: “Toplum Nereden Bölünür? Türkiye’de İşçi Sınıfının Özelleş­tirmeye Karşı Tavrı”

Ahmet Köroğlu, “1990’lı Yıllarda Türki­ye Siyasetinde Liberal Hareketliliği Doğru Okumak”

Fatih Mintaş: “CERN ve Modern Zaman Efsaneleri”

Hasan Umut, “Travmatik Bir Karşılaşma: Osmanlılar’da İlk Mühendishane Deneyi­mi”.

Ömer Kelhüseyin: “Medresenin Toplum Üzerinde Etkisi: Halep Hüsrev Paşa Medre­sesi Örneği”

Yasin Apaydın: “Osmanlı Devleti’nde Aklî İlimlere İlginin Azalması İddiasına Eleşti­rel Bir Bakış”

Yusuf Ziya Karabıçak: “19. Yüzyıl Osman­lı Toplumunda Çocukluk Söyleminin Oluş­ması: Angeliaforos Çocuklar İçün”

YENİ PROGRAMLAR, BİTEN TEZLER

A. Enes Tüzgen University of Delaware Si­yaset Bilimi ve Uluslararası İliskiler BölümüDoktora Programı’nı sürdürmek ve aynı bölümde asistanlık yapmak üzere ABD’ye gitti.

Abdullah Sabit Tuna, İstanbul Üniversite­si Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkiler bö­lümünde devam ettiği yüksek lisans prog­ramını, Osmanlı Siyasetname Geleneği İçe­

risinde Dede Cöngi’nin Yeri ve Eserinin Tah­lili başlıklı teziyle tamamladı, aynı üniver­sitenin aynı bölümünde doktora programı­na kabul aldı.

Ahmet Köroğlu, “1990’lı Yıllarda Türkiye’de Siyasal Liberalizm” başlıklı te­ziyle İstanbul Üniversitesi Uluslararası İliş­kiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını ta­mamladı ve Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora progra­mına kabul edildi.

Ali Mehmedov: Bulgaristan Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvab’ın Din Eğitimi Tari­hindeki Yeri başlıklı yüksek lisans tezini ta­mamladı, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bi­limler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümünde doktoraya başladı.

Cemal Atabaş: Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887) başlıklı yüksek lisans tezini İs­tanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti­tüsü, Tarih Ana Bilim Dalı’nda tamamla­dıktan sonra aynı anabilim dalında Yakın­çağ Tarihi doktora programına kabul aldı.

Hasan Kadir Tosun: Haziran 2011’de Bo­ğaziçi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu, Eylül 2011’den itibaren Sabancı Üni­versitesi Ekonomi Bölümü’nde asistan ola­rak yüksek lisans programına başladı.

İbrahim Ethem Ünal: İstanbul Şehir Üni­versitesi Sosyoloji bölümü Yüksek Lisans programına başladı.

Orhan Musahanov: Ni’metullah Nahçıvânî’nin Hidâyetü’l-İhvân’ı (Metin, Tercüme ve İnceleme) başlıklı yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilim­ler Enstitüsü, Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda tamamladı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bi­limler Enstitüsü Tasavvuf bilim dalında doktoraya başladı.

Ömer Kelhüseyin: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bi­lim dalında Halep Hüsrev Paşa Medrese­si başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı, aynı bölümde doktoraya başladı.

Süleyman GÜDER, Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam etmekte olduğu A Comparative Analysis of the Foreign Policy Perspectives in two Latin American States: Brazil and Venezuela in the Twenty-First Century başlıklı yüksek li­sans tezini tamamladı.

Tahir Kılavuz: Koç Üniversitesi Uluslara­rası İlişkiler Yüksek Lisans programına ka­bul aldı.

Habib Saçmalı: Öğretim Görevlisi Yetiş­tirme Programı (ÖYP) kapsamında İstan­bul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Yönetim Bilimleri Ana­bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu.

Said Salih Kaymakçı: Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında İs­tanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgi­ler Fakültesi, İktisat Bölümü İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu.

Ubeydullah Taş: İstanbul Üniversitesi Sos­yal Bilimler Entitüsü Felsefe ve Din Bilimle­ri Anabilim Dalı’nde yüksek lisansa başladı.

Kamil Yelek: İstanbul Üniversitesi Sos­yal Bilimler Entitüsü İslam Hukuku Bölümü’nde yüksek lisansa başladı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*