İSAR’dan Haberler

 •  Akademik koordinatörümüz Dr. Asım Cüneyd Köksal, 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nin Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. olarak vazifeye başladı.
 • Eğitim danışmanımız Necmettin Kızılkaya, “Hanefi Mezhebinde Kava’id İlmi ve Gelişimi” başlıklı tezini tamamlayarak İslam Hukuku alanında doktor ünvanına sahip oldu.

Yayınlar:

 • Dr. Necmettin Kızılkaya, Paul Maas, Barbara Bordalejo, Jan Just Witkam, “Stemmatik, Tenkitli Metin Neşrinde Soy-Ağacı Yaklaşımı, Derleyen: Murteza Bedir, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, 103 sayfa’; Journal of lntercultural and Religious Studies, 2011 (1 ), 189-195.
 •  Dr. Necmettin Kızılkaya, Mohammad Akranı Nadwi, “Abü Hanifah, His Life, Legal Method And Legacy, Kube Publishing and lnterface Publications, LeicestershireOxfordshire, 2010, 148 sayfa’; İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2012 (19), s. 497-499.
 •  Dr. A. Cüneyd Köksal, “Siyaset ve Hukuk Arasında Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Fıkıh Düşüncesi’; İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 26, s. 49-79.
 •  Dr. A. Cüneyd Köksal, “Hanefi Fıkıh Düşüncesinde Vücub- Eda Ehliyeti Ayırımı ve Bu Ayrımla ilişkili iki Mesele’; lülF Dergisi, sy. 25, s. 105-122.
 •  Dr. Necmettin Kızılkaya, “Oryantalist Literatürde Ebu Hanife Algısı’; İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2012 (19), s. 373-397.
 •  Dr. Necmettin Kızılkaya, “İslam Hukukunda Şirketler’: Türkiye’de iş Ortaklıkları, Durum/ Çözüm! Öneriler (Ed.Yrd. Doç. Lütfi Sunar) İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2011, s. 191-205.
 •  Dr. Necmettin Kızıl kaya, “An Outline of the Historical Evolution of Qawii’id Literature in lslamic Law’; American Journal of lslamic Social Sciences, 2011 (28), s. 76- 105.
 • Dr. Necmettin Kızılkaya, Kasım Şulul, “İbn Haldun’a Göre İslam Medeniyeti, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011, 430 sayfa’; İnsan ve Toplum Dergisi, 2011 (2), 186-188.
 •  Suheyb Öğüt, “Çıplaklık ve Örtü’; Hayat Sağlık Dergisi, sy. 6.
 •  Suheyb Öğüt, «Kamusal Alanda İdeolojik Fantezi», 13 Şubat tarihli Star Gazetesi’nin Açık Görüş Eki.
 • Orkhan Musakhanov, Süleyman Uludağ, “Tasavvuf ve Tenkit, İstanbul: Mavi Yay., 201 O, 246 s., ” Tasavvuf-//mf ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 28, lstanbul: 2011. s. 333-336

Sunumlar:

 •  Suheyb Öğüt, 1 O Mart’da Ankara’da Diyanet Vakfı KAGEM Toplumsal Cinsiyet ve Din Çalıştayı’nda “Kadın Yoktur, Müslüman Kadın Vardır” başlıklı bir tebliğ sundu.
 •  Ömer Kelhüseyin, “Mısır Halveti Şabanı Tarikatının Derdiriyye Kolu Kurucusu Şihabuddin Ahmed b. Muhammed ed-Derdir! ve Tuhfetu’l-İhvan Adlı Eseri’; Uluslar arası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, 4-6 Mayıs 2012.
 • Dr. Necmettin Kızılkaya, “A Fundamental Principle of Law: Freedom from Liability’; IX lnternational Theoretica/ and Practica/ Conference, Tolerance and lntolerance in Modern Society: Comprehension of the New Reality, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, RUSYA, 19-20 Nisan, 2012.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*