Mukaddime Okumaları

Değerlendiren; M.Emre TURAN

Mukaddime Okumaları, öğrencilerin talebi neticesinde 2016 İSAR Yaz Prog­ramı süresince Recep Şentürk hocamı­zın gözetiminde toplamda sekiz otu­rum olarak yapıldı. Salı ve Perşembe günü sabah namazlarından sonra, yo­ğun yaz dönemi seminerlerinin başlan­gıcına kadarki iki saatlik süre zarfında yapılan bu okumalara İbn Haldun’un Mukaddime’sinin ilk cildi ile başlan­dı. İbn Haldun’un Mukaddime’si asıl yazmayı tasarladığı Kitâbu’l-İber ve Dîvânu’l-Mubtede’ ve’l-Haber fî Eyyâ­mi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men Asârahum min Zeviyiyî’s-Sultâni’l-Ek­ber veya kısaca Kitâbu’l İber’in meto­dolojisini içerdiğinden dolayı Recep hocamızın şerhleriyle beraber oldukça istifadeli bir okuma gerçekleştirildi.

Okuduğumuz bahislerde, bir haber gel­diği vakit onun doğruluğunu tespitte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerin­de duruldu. Tarih, coğrafya, iktisat gibi farklı disiplinlerin sınamalarını kulla­narak haberin doğru veya yanlış oldu­ğunu, doğruysa sıhhatinin ne derece ol­duğu hususunda İbn Haldun’un tespit yöntemi incelendi. Bu yöntem, okuma­lara iştirak eden katılımcılara günlük hayattaki bilgilerin nasıl değlerlendi­rebileceğini gösterdiği gibi akademik çalışmalara katkıda bulunma niyetinde olan biz İSAR öğrencileri için teorik açıdan büyük bir kazanım oluşturdu.

Recep hocamızın üzerinde önemle durduğu bir diğer mevzu ise Mukad­dime’nin Batı sosyolojisi için ne kadar önemli olduğuydu. Öyle ki esere Batı sosyolojisinin öncüsü olarak bakıldı­ğını, ama bu bakış ve yargının övgü niteliğinden çok eskide kalmışlık ola­rak kullanıldığı belirtildi. Dolayısıyla Mukkaddime’ye, vakti geçmiş bir sos­yoloji metodu olarak bakıldığı üzerinde duruldu. Ancak hocamızın belirttiği gibi İbn Haldun bu açıdan bir öncü değil bir alternatiftir. Bizim bu eserin öncü değil de bir alternatif olduğunu göstermek için yapmamız gerekenin İbn Haldun’un Mukaddime’de ortaya koyduğu yöntemi kullanarak hareket etmekten geçtiğini ifade eden hocamız, gelecek araştırmalarımızda bu metodu tatbik etmemiz ve böylece onun -belki de daha iyi- bir alternatif oluşturduğu­nu göstermemiz gerektiğinin altını çiz­di; bu derslerin amacının da akademik zeminde devam etmeyi düşünen öğren­cilere bu metodun kullanılması gerekti­ğine dair bir bilinç aşılamak olduğunu söyledi. İbn Haldun’un aslında Batı’ya olan entelektüel bağımlılığımızı aşma­mıza yardımcı olduğunu ve Mukaddi­me’yle birlikte de bu bağımlılığı kırma­ya başlamamız gerektiğini belirterek halihazırda bu doğrultuda yapılan bazı araştırmaların mevcut olduğuna da dikkat çekti.

Programa bizzat iştirak edemeyenlerin de faydalanması adına bu oturumlar, Mukaddime Okumalarının ilkini teşkil etmesiyle, İSAR’ın youtube kanalına yüklendi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*