İSAR ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU Din, Dil ve Toplum: Klasik Eserler, Modern Meseleler

Değerlendiren;Taha Büyükabacı

“Din, Dil ve Toplum: Klasik Eserler, Modern Meseleler” başlığıyla ilki dü­zenlenen İSAR Öğrenci Sempozyumu, 30 Nisan 2017 tarihinde İSAR Konfe­rans Salonu’nda gerçekleştirildi. İSAR öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiri­len sempozyum, sonraki yıllar için de bir temel teşkil etmiş oldu. İlk olması hasebiyle merakla takip edilen sempoz­yum boyunca dinleyicilerin beklenti­leriyle uyumlu ve kurumun kalitesini tescil eden 15 tebliğ sunuldu. Açılış konferansı ve ilk tebliğ Abdul­lah Enes Tüzgen tarafından “İstisna mı Kaide mi? Arap Milliyetçiliğinden Arap Baharına Ortadoğu’da Sistema­tik Krizler ve Alternatif Düzen Taleple­ri” başlığı altında sunuldu.

İlk oturumun başlığı “Şer‘î İlimler ve Güncel Sorunlar” idi. Bu oturumda Erol Özvar moderatörlüğünde 4 tebliğ sunuldu. Hüseyin Sağlam “Rodosizâ­de Mehmed Efendi’nin Kitâbü’l Harâc Tercümesi” adlı tebliğinde Kitabü’l-Harâc hakkında genel bilgiler verdi ve Rodo­sizâde Mehmed Efendi’nin tercümesi­nin ehemmiyetini aktardı. İkinci teb­liğde Muhammed Ali Büyüksoylu “İbn Ebû Hâtim ve Hadis İlmindeki Yeri” başlıklı tebliğini sundu. Tebliğde İbn Ebû Hâtim’in hayatı ve özellikle de ha­dis ilmi merkezinde telif ettiği eserleri üzerinde duruldu. “Türkiye’de İslami Bankacılık Tecrübesi ve Fon Kullan­dırma İşlemleri” adıyla Abdullah De­niz tarafından sunulan üçüncü tebliğ­de ise katılım bankalarının finansal araçları teorik ve pratik açıdan ince­lenmeye çalışıldı. Son tebliğde ise Hü­seyin Emre Sayıcı “Sebep ve Sonuçları Arasında Metafiziksel bir Zorunluluk­tan Bahsedilebilir mi?” adlı tebliği su­narak bu alanda İmâm Gazzâlî, Hume ve Melebranche’ın eserlerini mukayese etti.

İkinci oturum Berat Açıl moderatör­lüğünde “İslam Siyaset Düşüncesi: Süreklilik Ve Kopuş” başlığı altında düzenlendi. Bu oturumda da 4 tebliğ yer alıyordu. İlk tebliğ Arif Erbil tara­fından “Nasihatnameler Işığında XI. Yüzyıl İslam Siyaset Düşüncesinde Değişim: Gazzâlî ve Nizâmü’l-mülk” başlığı altında sunuldu. Tebliğde Nizâmü’l-mülk ve İmâm Gazzâlî’nin eserleri incelenerek XI. yüzyılda İslam beldelerindeki değişim tahlil edilme­ye çalışıldı. İkinci olarak ise Mehmet Ali Akkın “XX. Yüzyıl İslam Dün­yasında Geleneğe İki Farklı Bakış: Elmalılı Hamdi Yazır Ve Ebu’l A‘lâ El-Mevdudi’de ‘Tecdid’ Ve ‘Gelenek’” konulu tebliğini sundu. Bu tebliğde iki düşünürün İslâm’daki yenilik bahsine bakış açıları mukayese edildi. “Özgür­lük Taleplerimizde Liberal Söylem Ne Kadar Faydalıdır? Eleştirel Bir Değer­lendirme” adlı üçüncü tebliğ ise Taha Büyükabacı tarafından sunuldu. Teb­liğde ilk olarak liberalizmin özgürlük anlayışı üzerinde durularak bu çerçe­veye dayanak oluşturan kabulleri İs­lâm’la bağdaştırmanın sakıncaları dile getirildi. Bu oturumun son tebliği ise Muhammed Akkuş tarafından sunulan “Irak’ta Malikî Hükümeti (2006-2014) Politikalarının Sünnî Kimliğe Etkile­ri” başlıklı tebliğiydi. Tebliğde Ameri­kan işgali sonrası Irak tarihi üzerinde kısaca durularak Malikî hükümetinin Sünnî kimliğe etkileri “şikayet teorisi”

[grievance theory] temel alınarak açıklan­maya çalışılmıştır.

Tıp disiplinine tahsis edilen üçüncü oturum, İSAR eğitimlerine devam eden doktor adayları tarafından ger­çekleştirildi. “Tedavi Yöntemleri ve Biyo-Etik” başlığı altında ve Abdullah Uçar’ın moderatörlüğünde gerçekleşti­rilen oturumda üç tebliğ sunuldu. İlk tebliği Faruk Kırbıyık “Mitokondriyal Hastalıkların Tedavi Önerilerinin Tıb­bi Ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi” başlığıyla sundu. Tebliğde hücredeki mitokondri organelindeki kalıtsal has­talığın tedavisi için ileri sürülen yön­temler ele alınarak bunlar etik ve fıkhî açıdan değerlendirilmeye çalışıldı. İkinci tebliği ise Furkan Başak “Anne Sütü, Süt Akrabalığı Ve Süt Bankası” başlığıyla sundu. Tebliğde erken doğan çocukların anne sütüne ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamak adına kurulan süt bankası kurumları anlatılarak konu, fıkhî ve tıbbî açıdan değerlendirilmiş­tir. Son tebliğ ise Seyit Enes Çakıcı tarafından “Cerrâhiyye-i İlhâniyye’den Cerrahî Müdahale Örnekleri” başlı­ğıyla sunuldu. Bu tebliğde ise eski tıp kitaplarında hastalık ve tedaviyi tanıt­mak amacıyla çizilen minyatürler anla­tılarak Cerrâhiyye-i İlhâniyye adlı eserden bazı örnekler üzerinde duruldu.

Son oturum Serhan Afacan modera­törlüğünde “Osmanlı’dan Cumhuri­yet’e Eğitim Te’lifat ve Dil” başlığıyla gerçekleştirildi. İlk tebliği Huzeyfe Kocabaş “Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Tefsiri Üzerine Yapılan Ça­lışmalar” konu başlığıyla sundu. Teb­liğde Osmanlı tefsiri hakkında yapılan akademik çalışmaların tasnifi yapılarak istatistikî olarak tablolaştırılmış halleri sunuldu. İkinci tebliğ “Son Dönem Os­manlı Medreselerinde Tarih-i Edyân Dersleri ve Ahmed Midhat Efendi’nin Tedrisî Tarih-i Edyân İsimli Eseri” baş­lığıyla Abdullah Rıdvan Gökbel tara­fından sunuldu. Tebliğde XIX. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı medreselerin­de okutulmaya başlanan dinler tarihi derslerinin kazandığı önem üzerinde durularak Ahmed Midhat Efendi’nin telif ettiği ders metni tanıtılmaya ça­lışıldı. Sempozyumun son tebliğini Ömer Said Güler “Belâgat Metninde İçtimaî Tespitler: Said Nursî’nin Muhâ­kemât’ını Çağa Tanıklığı Bakımından Okuma Teşebbüsü” başlığı altında sun­du. Tebliğde Said Nursî’nin söz konusu eserinde belâgat ilmine dair görüşlerin dile getirildiği bazı pasajlarda müellifin aynı zamanda içtimaî ve siyasî düşün­celerinin de kendisini gösterdiği hususu üzerinde durularak metnin çok boyutlu özelliklerine odaklanmaya çalışıldı.

Son oturumun ardından Erol Özvar, Necmettin Kızılkaya ve Serhan Afa­can’ın sözü alarak yaptığı konuşmalar, değerlendirme ve notlar takip edildi. Değerlendirmede bulunan hocaların müşterek görüşü sempozyumun müs­pet bir verimlilik örneği sergilediği ve kazanılan ilmî faydanın devamının gelmesi temennisine yönelik oldu. Sem­pozyumun akabinde katılımcılarla bir­likte SGK Üsküdar Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde akşam yemeği yenilerek program sonlandırıldı.

10

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*