Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu

Değerlendiren; Orhan Önder

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) Tıp ve Ahlak Çalışma grubu­nun Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 15-16 Ekim 2016 tarihinde düzenlediği Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu ile mültecilerin Türkiye’deki sağlık sorunları masaya yatırıldı. T.C. Başbakanlık, Sağlık Ba­kanlığı, Türk Kızılayı, Yeryüzü Doktor­ları, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Suriyeli hekimler ve akademisyenlerin katıldığı 2 günlük sempozyumda mül­tecilerin sağlık sorunları tıbbî, dinî, hukukî, sosyolojik ve etik açıdan detaylı bir şekilde tartışıldı.

İki gün süren sempozyumun ilk günün­de “Türkiye’de Mevcut Durum” başlığı altında mültecilerin mevcut durumu ortaya kondu. T.C. Başbakanlık’ı tem­silen Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Murteza Yetiş Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki serüveni ve son durumu hakkında bilgi verdi. Acil Sağlık Hiz­metleri Genel Müdürlüğü’nden Dr. Muhammed Ceren mültecilerin sağlık koşulları ve sunulan sağlık hizmetleri­ni, ilgili yönerge ve yönetmelikleri pay­laştı. Ardından Kızılay Başkanı Dr. Ke­rem Kınık Kızılay’ın bu beklenmedik sürecin yönetimini nasıl kontrollü bir şekilde sağladığından bahsetti. Yeryü­zü Doktorları’nı temsilen Dr. H. Oktay Özkan ve Caner Nazlı, Sınır Tanıma­yan Doktorlar’ı temsilen de Dr. Apos­tolos Veizis’in katılımıyla STK’ların bu durumla başa çıkmak konusunda ne­ler yaptıkları ve mülteci kamplarında ne gibi hizmetler sundukları aktarıldı. STK’ların bu konu ile ilgili çalışmala­rı ve tecrübeleri paylaşıldıktan sonra uzmanlığını Cerrahpaşa İç Hastalıkla­rı’nda yapmış olan Uzm. Dr. Mustafa Hamitoğlu ve Suriyeli bir mülteci Su­riyelilerin karşılaştığı sağlık sorunların­dan bahsederek meseleyi bütün açıklı­ğıyla gözler önüne serdi.

Mültecilerin Türkiye’deki mevcut du­rumu konusundaki bilgilendirme ve tartışmaların ardından ikinci gün “Be­şerî ve Sosyal Bilimler Açısından Mül­teciler” başlığı altında farklı disiplinler­den uzmanlar konuyu kendi sahalarına bakan yönleriyle ele aldı. Halk Sağlığı alanında Prof. Dr. Osman Hayran kü­resel ve kamusal yönüyle mültecilerin sağlık sorunlarını irdeledi. Prof. Dr. Hü­seyin Hatemi, hukukî açıdan mültecili­ği anlattı ve haklar kavramının temelini oluşturan insan onurunda eşitlik hak­kaniyet ve dağıtım adaleti gibi ilkelerin aslında ilahî olduğunu ve öncelenmesi gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türkiye toplumunun yaşa­nanlara verdiği tepkileri sayısal veriler­le aktardı ve sosyolojik perspektiften verileri yorumladı. Çocuk psikiyatristi Yard. Doç. Dr. Vahdet Görmez, mülte­ci öğrenciler için okul merkezli destek programı olan İlaf projesini anlattı. Mülteci çocukların yaşadığı ruhsal travmalar sonrası ortaya çıkan psikolo­jik sorunların rehabilitasyonu için bir örnek olarak İlaf projesini sundu. Prof. Dr. İlhan İlkılıç mültecilik/yabancılık konusunu, Kant, Derrida, Levinas gibi filozofların konuya yaklaşımını aktara­rak felsefe tabanında zemini oluşturup göçmenlere yardımın etik temellerini aktardı. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya mültecilik sorununa dair Endülüs ve özellikle Osmanlı tarihsel tecrübesini aktardı ve göç durumunun son yüzyıl­larda bir sorun halini aldığını belirtti.

Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu, her sunumun ardından dinleyicilerin katkı ve soruları, yapılan tartışmalar ve bir­çok alandan uzmanın katılımıyla konu­nun interdisipliner bir yaklaşımla ele alınması için verimli bir ortam oluştur­du. İki gün süren bu kapsamlı sunum­lar ve tartışmaların ardından Doç. Dr. Hakan Ertin’in kapanış değerlendirme­si ile sempozyum sona erdi.4

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*